Umowa użytkowania - Zaka

Niniejsza umowa użytkownika (dalej - Umowa) stanowi ofertę pomiędzy serwisem Zaka i jest skierowana do każdej osoby posiadającej zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (dalej - Użytkownik) na poniższych warunkach.

Rejestracja w aplikacji Zaka Service stanowi bezwarunkową i bezwarunkową akceptację warunków niniejszej Umowy.

Warunki i definicje

Zaka Service to firma udostępniająca Administratorom i Użytkownikom e-hulajnóg otwartą Platformę Zaka, za pośrednictwem której Administratorzy wypożyczają swoje e-hulajnogi, a Użytkownicy je wypożyczają.

Administrator hulajnóg elektrycznych – osoby fizyczne (FOP, PP, LLC), które wypożyczają hulajnogi elektryczne własne lub osób trzecich za pośrednictwem otwartej Platformy Zaka.

Platforma Zaka to kompleks oprogramowania do wypożyczania skuterów elektrycznych, aplikacja/strona/system płatności. Kompleks Zaka zapewnia możliwość interakcji pomiędzy Użytkownikami i Administratorami hulajnóg elektrycznych w trybie automatycznym za pomocą aplikacji.

Konto – konto Użytkownika na Platformie Zaka.

Konto osobiste – sekcja na Platformie Zaka, za pomocą której Użytkownik może wypożyczać hulajnogi elektryczne Administratorów.

Taryfa jest szacunkowym kosztem usług Administratora Hulajnogi Elektrycznej na Platformie Zaka, który ponoszą Użytkownicy usług Administratora Hulajnogi Elektrycznej podczas ich wypożyczenia. Taryfę ustala Administrator hulajnóg elektrycznych.

Hulajnoga elektryczna to jednostka transportowa należąca do Administratora Hulajnogi Elektrycznej i wynajmowana Użytkownikom

 1. Przedmiot
  1. Serwis Zaka udostępnia Platformę Zaka dla Administratorów e-hulajnóg oraz Użytkowników umożliwiającą dostęp do usług Administratorów e-hulajnóg.
  2. Usługa Zaka jest bezpłatna dla Użytkowników.
  3. Użytkownik korzysta z Platformy Zaka w celu wypożyczania hulajnóg elektrycznych będących własnością Administratorów Hulajnóg Elektrycznych i dokonuje płatności za ich usługi za pomocą dostępnych narzędzi na Platformie Zaka.
  4. Serwis Zaka nie jest stroną w stosunku pomiędzy Administratorem Hulajnogi a Użytkownikiem.
  5. Aby skorzystać z usług administratorów e-hulajnóg, Użytkownik musi zarejestrować się na Platformie Zaka.
  6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje unikalne Konto na Platformie Zaka oraz dostęp do Gabinetu. Nikt poza Użytkownikiem nie ma dostępu do konta.
  7. Wszelkie czynności na Koncie osobistym uważa się za wykonane osobiście przez Użytkownika.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
   • Zapisywanie loginu i hasła.
   • Konsekwencje w przypadku utraty i/lub ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.
  9. Serwis Zaka nie rekomenduje Użytkownikowi przekazywania danych jego Konta osobom trzecim. W przypadku przeniesienia danych Konta Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Serwis Zaka i/lub Administrację Hulajnogi Elektrycznej. Wszelka odpowiedzialność za działania osób trzecich w Gabinecie i ich skutki spoczywa na Użytkowniku.
  10. Platforma Zaka nie jest przeznaczona i nie może być używana przez dzieci poniżej 18 roku życia. Rejestrując się, Użytkownik potwierdza, że ​​ma ukończone 18 lat.
  11. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne działania osób nieletnich i muszą niezwłocznie zgłaszać takie działania osobom niepełnoletnim Seris Zaka i/lub Administratorowi e-hulajnogi, a następnie usuwać takie konta bez odszkodowania lub zwrotu pieniędzy.
 2. Warunki korzystania z platformy Zaka
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy Zaka na podstawie niniejszej Umowy i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy Zaka wyłącznie w celu wypożyczania hulajnóg elektrycznych Administratorów.
  3. Platforma jest zintegrowana z różnymi usługami, w tym usługami analitycznymi, płatniczymi, mailingowymi, bankowymi i innymi. Platforma Zaka zapewnia dostęp wyłącznie do usługi wypożyczania hulajnóg elektrycznych Administratora.
  4. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z usługi regulują dokumenty serwisowe i są rozstrzygane pomiędzy Serwisem Zaka a Użytkownikiem niezależnie.
  5. Platforma i usługi są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”.
  6. Serwis Zaka nie jest stroną relacji pomiędzy Użytkownikiem-Administratorem hulajnóg elektrycznych i nie ponosi odpowiedzialności za działania jednej lub drugiej strony, ewentualne szkody i konsekwencje.
  7. Spory pomiędzy Użytkownikami a Administratorami hulajnóg elektrycznych rozstrzygane są w drodze negocjacji bez udziału Serwisu Zaka.
  8. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Platformy Zaka i usług.
  9. Usługa Zaka nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących Platformy Zaka i usług, w tym między innymi: przydatności do określonego celu, bezpieczeństwa, dokładności, kompletności, wydajności, integracji systemu, nieprzerwanego funkcjonowania, brak błędów, rozwiązywanie problemów, brak wirusów, legalność użytkowania na jakimkolwiek terytorium na Ukrainie lub poza nią.
  10. Zaka Service nie odpowiada za:
   • niemożność korzystania z Platformy Zaka z jakiegokolwiek powodu;
   • wszelkie działania i/lub zaniechania Administratorów hulajnóg elektrycznych, dostawców usług, sieci, oprogramowania lub sprzętu;
   • bezpieczeństwo loginu i/lub hasła Użytkownika;
   • nieautoryzowane i/lub niezgodne z prawem użycie loginu i/lub hasła Użytkownika przez osoby trzecie;
   • uszkodzenia jakie mogą powstać w jakimkolwiek urządzeniu i nośniku danych i/lub oprogramowaniu Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Zaka i/lub usług Administratorów hulajnóg elektrycznych.
   • szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku działań Użytkownika na wypożyczonej hulajnodze elektrycznej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, szkody, uszczerbek na zdrowiu osób trzecich.
 3. Własność intelektualna
  1. Serwis Zaka jest właścicielem praw autorskich Platformy Zaka i jej części składowych (kod, projekt, bazy danych, know-how, biblioteki, bloki, szablony).
  2. Platforma Zaka
   • Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy Zaka:
    • Zarezerwować hulajnogi elektryczne Administratorów wskazane na mapie;
    • Wypożyczaj i poruszaj się na elektrycznych hulajnogach Administratorów;
    • Zmień ustawienia na swoim koncie osobistym;
    • Zakończ podróż w strefach bezpłatnych lub płatnych.
 4. Obowiązki Użytkownika
  1. Wypożyczając hulajnogę elektryczną Użytkownik musi upewnić się co do integralności hulajnogi elektrycznej, w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń niezwłocznie powiadomić Administratora hulajnóg elektrycznych.
  2. Korzystania z hulajnóg elektrycznych wyłącznie w miejscach dopuszczonych, zgodnie z wymaganiami i zasadami Administratorów hulajnóg elektrycznych, które są określone w aplikacji mobilnej Platformy Zaka.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie przenosić prawa do kierowania hulajnogą elektryczną, nie wychodzić poza dozwoloną strefę, nie umieszczać na hulajnodze ciężkich przedmiotów ani drugiej osoby. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczoną od niego hulajnogę elektryczną i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w wynajmowanym mieniu w wyniku jego działań lub działań osób trzecich, w przypadku uszkodzenia, uszkodzenia lub zniszczenia hulajnogi elektrycznej lub jej części administratorowi hulajnogi elektrycznej.
  4. Użytkownik ma prawo do korzystania z hulajnóg elektrycznych wyłącznie z Platformy Zaka.
  5. W przypadku wypożyczenia kilku hulajnóg z konta Użytkownika, ponosi on odpowiedzialność za wszystkie hulajnogi elektryczne oraz działania osób je kierujących do czasu zakończenia wypożyczenia.
 5. Usługi
  1. Serwis Zaka świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:
   • nieodpłatne udostępnianie Platformy Zaka w celu zainstalowania aplikacji na smartfonie Użytkownika.
   • bezpłatne udostępnianie Administratorom Platformy Zaka do wypożyczania hulajnóg elektrycznych.
   • dokonywania płatności za usługi korzystania z hulajnóg elektrycznych na konto Administratora hulajnóg elektrycznych poprzez udostępnienie Użytkownikowi systemu płatności.
  2. Serwis Zaka ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usługi bez podania przyczyny w dowolnym momencie i według własnego uznania.
 6. Działania zabronione.
  Użytkownik nie ma prawa do:
  1. Używać Platformy Zaka i hulajnóg elektrycznych Administratorów do zabronionych, niezgodnych z prawem działań, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie.
  2. Zmień platformę Zaka.
  3. Próba obejścia ograniczeń technicznych nałożonych przez Platformę Zaka.
  4. Dekompiluj, analizuj, odszyfruj i wykonuj inne czynności z kodem źródłowym Platformy Zaka.
  5. Używaj hulajnogi elektrycznej do celów komercyjnych.
  6. Przewóz pasażerów na skuterze elektrycznym (kara 250 UAH)
  7. Realizuj przejazd na terenach zamkniętych, magazynach, wejściach i innych miejscach ograniczających możliwość dostępu do hulajnogi elektrycznej innych użytkowników lub przedstawicieli firmy
  8. Użyj hulajnogi elektrycznej do akrobacji, agresywnej jazdy, jazdy po nieprzygotowanej nawierzchni.
 7. Bezpieczeństwo
  1. Podczas jazdy używaj kasku.
  2. Nie wykonuj na hulajnodze czynności, które mogą spowodować jej upadek lub zderzenie z innymi przedmiotami lub osobami.
  3. Nie używaj hulajnogi będąc pod wpływem alkoholu.
  4. Nie jedź więcej niż jedną osobą na tej samej hulajnodze.
  5. Nie naruszaj przepisów ruchu drogowego, opuszczając jezdnię upewnij się, że poruszasz się bezpiecznie.
  6. Podczas jazdy w strefach pieszych i spacerowych należy przestrzegać środków bezpieczeństwa, aby nie zaszkodzić innym i sobie.
 8. Blokowanie i usuwanie
  1. Serwis Zaka ma prawo do natychmiastowego zablokowania/usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
   • Wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy;
   • Stwierdzenie naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy;
   • Przyjmowania roszczeń od osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw przez Użytkownika;
   • Uzyskanie odpowiednich wymagań od organów państwowych.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego podjęcia wszelkich działań w celu zaprzestania naruszeń.
  3. W przypadku zablokowania w związku z otrzymaniem roszczenia od osób trzecich o naruszeniu przez Użytkownika jego praw, Użytkownik ma prawo do korzystania z konta w przyszłości wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez Serwis Zaka pisemnego powiadomienia od kompilatora skargi, że sytuacja została rozwiązana, a roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia nie występują
  4. W przypadku otrzymania żądań od organów państwowych, w tym żądań (zawiadomień, roszczeń), Serwis Zaka zablokuje konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia. Jednocześnie odblokowanie konta nie następuje bez otrzymania przez Serwis Zaka oficjalnego zawiadomienia od w/w organów państwowych o braku jakichkolwiek roszczeń i żądań w stosunku do Użytkownika, którego konto zostało zablokowane.
 9. Taryfy
  1. Rodzaje taryf dostępne są na stronie internetowej oraz w aplikacji.
  2. Płatność jest dokonywana przez Użytkownika za pomocą systemu płatności w interesie Administratora hulajnóg elektrycznych.
  3. Taryfy za usługi ustalane są przez Administratorów hulajnóg elektrycznych i mogą różnić się w zależności od miasta.
  4. Taryfy mogą zostać zmienione jednostronną decyzją Administracji hulajnóg elektrycznych.
  5. Płatność za usługi następuje w momencie uzupełnienia salda wewnętrznego na koncie osobistym użytkownika i jest uważana za wykonaną.
  6. Przy pierwszej płatności Użytkownik wyraża zgodę systemu płatności na przechowywanie informacji o płatności oraz wyraża zgodę na to, że Serwis Zaka jest upoważniony w interesie Administratora Hulajnogi do obciążenia karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem systemu płatności:
   • funkcji AutoPay podczas korzystania z usług.
   • umorzenia płatności związanych z Umową.
   • spłatę zadłużenia Użytkownika wobec Administratora hulajnóg elektrycznych.
  7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z funkcji AutoPay poprzez usunięcie danych dotyczących płatności.
  8. Datą wpłaty jest data wpływu środków na rachunek wewnętrzny Platformy Zaka.
  9. Platforma Zaka oraz Serwis Zaka nie są stroną rozliczeń i działają wyłącznie w interesie administratorów hulajnóg elektrycznych, przekazując środki na ich rachunek bieżący.
  10. Serwis Zaka nie odpowiada za ewentualne roszczenia Użytkowników i Administratorów hulajnóg elektrycznych.
 10. Prawa serwisowe Zaka
  1. Zmieniać, ulepszać i aktualizować Platformę Zaka bez zgody i powiadomienia Użytkownika lub Administratora hulajnóg elektrycznych.
  2. Ustawiaj wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Platformy.
  3. Usuń konto Użytkownika i zablokuj Administratora hulajnóg elektrycznych.
  4. Przesyłania Użytkownikowi wiadomości, próśb, informacji o charakterze reklamowym i informacyjnym dotyczących usług Platformy Zaka.
  5. W celu przeprowadzenia prac prewencyjnych, pociągających za sobą czasowe zawieszenie Platformy.
 11. Dane osobiste
  1. Tryb przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem https://zaka.com.ua/privacy-policy
 12. Odpowiedzialność
  1. Korzystasz z Platformy Zaka na własne ryzyko. Informacje, materiały i usługi naszej Platformy są dostarczane w stanie, w jakim są, bez żadnych gwarancji ani odpowiedzialności ze strony Serwisu Zaka.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność osobistą za mienie wynajmowane przez Administratorów hulajnóg elektrycznych, jak również za wszelkie działania wobec osób trzecich.
  3. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego mienia Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy lub zrekompensowania kosztu utraconego sprzętu w ciągu 10 dni od momentu powstania szkody na koszt, który po oględzinach szkody zostanie ogłoszony przez specjalistę technicznego do Administratora hulajnóg elektrycznych.
  4. Serwis Zaka nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników wypożyczających hulajnogi elektryczne. Wszelka odpowiedzialność za naruszenia, szkody, straty materialne lub inne punkty związane ze szkodami majątkowymi lub uszczerbkiem na zdrowiu osób trzecich spoczywa wyłącznie na Użytkowniku, który tych czynów się dopuścił.
  5. Płatność za usługę następuje w momencie uzupełnienia salda wewnętrznego na koncie osobistym użytkownika. Środki z salda nie podlegają zwrotowi i można je wykorzystać jedynie na kolejne wyjazdy.
  6. Serwis Zaka nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi przez Użytkownika a faktycznie otrzymanymi usługami.
  7. Zaka Service nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie.
  8. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez Użytkownika podczas użytkowania hulajnóg elektrycznych osobom trzecim, innym Użytkownikom, Serwisowi Zaka oraz Administratorom hulajnóg elektrycznych ponosi wyłącznie Użytkownik.
  9. W przypadku przedstawienia przez Serwis Zaka roszczeń, żądań i/lub pozwów o naruszenie praw osób trzecich związanych z naruszeniem przez Użytkownika tych gwarancji, Użytkownik zobowiązuje się do ich rozliczenia i zabezpieczenia Serwisu Zaka w przypadku wyrządzenia szkody.
 13. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa obowiązuje od momentu jej akceptacji do momentu usunięcia Konta Użytkownika.
  2. Konto można usunąć:
   • Na żądanie Użytkownika.
   • Z przyczyn określonych w ust. 8.
  3. W przypadku usunięcia Konta wpłata nie podlega zwrotowi.
  4. Po usunięciu Konta Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób z Platformy Zaka.
 14. Rozwiązywanie sporów i nieporozumień
  1. Wszelkie spory lub nieporozumienia powstałe pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będą przez nie rozstrzygane w drodze negocjacji.
  2. W przypadku braku porozumienia Stron spory i nieporozumienia podlegają rozstrzygnięciu na drodze postępowania reklamacyjnego. Termin ustosunkowania się do reklamacji wynosi 30 dni.
  3. W przypadku braku możliwości zawarcia ugody spór można skierować do sądu właściwego dla siedziby Serwisu Zaka.
  4. Prawem właściwym jest prawo Ukrainy.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Serwis Zaka bez powiadomienia Użytkownika w dowolnym momencie. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Platformie Zaka.
  2. Dalsze korzystanie z Platformy Zaka po dokonaniu zmian i/lub uzupełnień Umowy oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia.
  3. Umowa jest regulowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Kwestie nieuregulowane Umową będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.
  4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieistotne w świetle ustawodawstwa Ukrainy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Umowa będzie wykonywana przez Strony w całości bez uwzględnienia takiej sytuacji.
  5. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku ukraińskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy ukraińską wersją Umowy a wersją Umowy w innym języku, zastosowanie mają postanowienia ukraińskiej wersji Umowy.

Dane

Zaka Trostyaniec

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Alla Valeriivna Efimova

Numer identyfikacji podatkowej: 2998513940

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, obwód sumski, rejon ochtyrski, miasto Trostianets, ul. Haiivska, bud. 16

Zaka Pereyaslav

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Igor Oleksandrovych Sholudko

Numer identyfikacji podatkowej: 3529407899

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, obwód kijowski, rejon boryspilski, wieś Veseloe, ul. Pidhirna, 11

Zaka Haisyn

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Vitalii Viktorovych Kucherenko

Numer identyfikacji podatkowej: 3343101911

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Obwód winnicki, rejon hajsynski, wieś Sokoltse, ul. Yarova, 7

Zaka Haisyn

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Walentyna Hryhorivna Kucherenko

Numer identyfikacji podatkowej: 2427415247

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Obwód winnicki, rejon Gaisyn, miasto Gaisyn, ul. Wysocki, 35

Zaka Vinnitsa

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Viktor Oleksandrovych Plotytsia

Numer identyfikacji podatkowej: 3578408271

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, obwód winnicki, rejon chmielnicki, wieś Derzhanivka, Zhdanivska, ul. Lesi Ukrainky, dom 9

Zaka Odesa

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Hayats Yuriy Yaroslavovych

Numer identyfikacji podatkowej: 3078702275

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, 67584, obwód odeski, rejon odeski, wieś Lisky, ul. Luhova, budynek 33

Zaka Korosteń

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Switlana Wasyljiwna Akhtyrska

Numer identyfikacji podatkowej: 3006203585

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, obwód żytomierski, miasto Korosten, ul. Bohaterów Czarnobyla, 4 kw 76

Zaka Buczacz

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny Vitalii Viktorovych Kostianets

Numer identyfikacji podatkowej: 3201021233

Email: [email protected]

Adres fizyczny: Ukraina, obwód tarnopolski, rejon czortkowski, miasto Buczacz, ul. generała Szuchewycza, budynek 52, mieszkanie 1

Zaka Morshyn

Nazwa prawna: Przedsiębiorca indywidualny abii Zofia Bogdanowna

Email: [email protected]

Numer identyfikacji podatkowej: 3610404880

Adres fizyczny: Ukraina, miasto Stryj, ul. Dubravskogo 8/33